Alocasia Baginda Dragon Scale

TÊN KHOA HỌC Alocasia Baginda Dragon Scale
TÊN GỌI KHÁC • Alocasia Dragon Scale
• Môn Rồng xanh
QUY CÁCH SẢN PHẨM • Size nhỏ: Lá 5 cm – 8 cm
• Size trung: Lá 9 cm – 12 cm
• Size lớn: Lá 13 cm – 17 cm
ĐỘ KHÓ Trung bình
YÊU CẦU ÁNH SÁNG Ánh sáng tán xạ; Tránh ánh nắng trực tiếp
NHU CẦU NƯỚC • Vừa phải
• Đất trồng thông thoáng
Danh mục: